Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

BAO CAO QUAN TRI BAN NIEN
30/07/2016
BAO CAO QUAN TRI BAN NIEN

Thông báo chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist họp ngày 07 tháng 6 năm 2011. Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2010
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010
Báo cáo hoạt động của HĐQT
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2010
Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2010
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010