Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

BAO CAO QUAN TRI BAN NIEN
30/07/2016
BAO CAO QUAN TRI BAN NIEN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009
Công ty CP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/9/2010.
Nội dung bao gồm:
- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- BÁO CÁO KIỂM TOÁN
.:: Các tin tức khác: