Tin tức

Công Bố Thông Tin Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Xin Từ Nhiệm
09/06/2017
Công Bố Thông Tin Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Xin Từ Nhiệm

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 27 tháng 05 năm 2009 về việc niêm yết cổ phiếu của SATRACO trên sàn giao dịch chứng khóan HCM,

Căn cứ công văn số 717/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khóan Tp HCM đã chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông như sau:
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Ngày 28/4/2010 tại Hội trường Sài Gòn khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM. Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Tại đại hội có sự hiện diện của 81 cổ đông, đại diện 5.595.704 cổ phần, của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist.
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015 THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015
THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015