Tin tức

TO TRINH DHCD NAM 2019
13/06/2019
TO TRINH DHCD NAM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2012 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2012
Báo cáo tài chính Quý I năm 2012
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
Công ty CP Vận chuyển Saigontourist xin gởi đến quý cổ đông Nội dung Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) và Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.
Thông báo chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist họp ngày 07 tháng 6 năm 2011. Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài gòn Tourist trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2010
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010