Tin tức » Tin Công Ty

NGHI QUYET HDQT SO 11
22/05/2019
NGHI QUYET HDQT SO 11

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
CHUẨN BỊ LÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHUẨN BỊ LÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist vừa tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đồng thời thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty để chuẩn bị niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2010-2015 gồm ông Nguyễn Hữu Thọ: Chủ tịch HĐQT; ông Đinh Quang Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; các ủy viên gồm: ông Nguyễn Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, ông Nguyễn Kim Trung. Ban Kiểm soát gồm ông Dương Hồng Minh, trưởng ban; các ủy viên gồm bà Thái Thị Hồng Vân, ông Nguyễn Minh Nhựt.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 27 tháng 05 năm 2009 về việc niêm yết cổ phiếu của SATRACO trên sàn giao dịch chứng khóan HCM,

Căn cứ công văn số 717/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khóan Tp HCM đã chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist,

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông như sau: