Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

Thông báo cổ đông lớn giao dịch cổ phiếu

Ngày 15/05/2014 Công ty TNHH sắt Thép Vinh Đa Việt Nam có đăng ký bán 1.215.874 cổ phiếu chiếm 15.2% tổng số cổ phiếu của công ty hiện đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.
Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 21/05 đến 30/05/2014