Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông Đỗ Phan Châu xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty và không còn là chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 15/07/2014.

Xem nội dung đầy đủ tại đây