Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông Lê Danh Đạt - thành viên Hội đồng Quản trị công ty xin từ nhiệm và không còn là người đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên  tại Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kể từ ngày 15/07/2014.

Xem nội dung tại đây