Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm 2014

Ngày 12 tháng 08 năm 2014 công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist có thông báo cho trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26 tháng 08 năm 2014.

Vui long xem file tại đây