Tin tức » Tin Công Ty

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

+ Tiêu đề: THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

+ Nội dung: Quý cổ đông có thay đổi thông tin so với thông tin đã đăng ký vui lòng thực hiện thủ tục Đề nghị điều chỉnh thông tin theo mẫu đính kèm và gửi về công ty cùng 02 bộ giấy tờ chứng minh cho việc thay đổi thông tin. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin cho Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

+ Đính kèm văn bản sau: TAIDAY