Tin tức » Tin Công Ty

NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2021/NQ/STT-HĐQT
07/06/2021
Nghị quyết số 06/2021/NQ/STT-HĐQT

Vận chuyển Sài Gòn Tourist đề nghị toà bác đơn xin phá sản của thành viên HĐQT Vận chuyển Sài Gòn Tourist đề nghị toà bác đơn xin phá sản của thành viên HĐQT
https://vietnamdaily.net.vn/doanh-nghiep/van-chuyen-sai-gon-tourist-de-nghi-toa-bac-don-pha-san-cua-thanh-vien-hdqt-93923.html
TGĐ Kakazu Shogo: 'STT không mất khả năng thanh toán' TGĐ Kakazu Shogo: 'STT không mất khả năng thanh toán'
https://vietstock.vn/2020/06/tgd-kakazu-shogo-stt-khong-mat-kha-nang-thanh-toan-737-767195.htm
STT: Người ủy quyền của ông Nguyễn Văn Hồng đã tự lên tiếng về mục đích “ép” nhà điều hành STT: Người ủy quyền của ông Nguyễn Văn Hồng đã tự lên tiếng về mục đích “ép” nhà điều hành
https://www.stockbiz.vn/News/2020/6/16/833289/stt-nguoi-uy-quyen-cua-ong-nguyen-van-hong-da-tu-len-tieng-ve-muc-dich-ep-nha-dieu-hanh-nhat-roi-khoi-stt.aspx
Công ty Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) đề nghị toà án bác bỏ yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) đề nghị toà án bác bỏ yêu cầu mở thủ tục phá sản
STT vừa gửi văn bản ý kiến (lần 2) đối với Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty của cổ đông Nguyễn Văn Hồng – không phải là chủ nợ của STT đến Toà án nhân dân Tp.HCM vào chiều hôm nay 11/6/2020.