Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TIẾN HÀNH ĐHCĐ NĂM 2021 - LẦN THỨ HAI
19/06/2021
Thông báo tạm hoãn tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 - Lần thứ hai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST ĐÃ HOÀN TẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015 THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015
THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015