Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TIẾN HÀNH ĐHCĐ NĂM 2021 - LẦN THỨ HAI
19/06/2021
Thông báo tạm hoãn tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 - Lần thứ hai

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT NĂM 2015.
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT & BKS
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT & BAN KIỂM SOÁT
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - THỂ LỆ BẦU CỬ NĂM 2014
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 - THỂ LỆ BẦU CỬ NĂM 2014